Tru Tiên - Jade Dynasty (2022) -

[stt/26/26 Vietsub+TM] [info] [+]Tru Tiên - Jade Dynasty (2022) [+]Tru Tiên - Jade Dynasty (2022) [+]Tru Tiên - Jade Dynasty (2022) [+]Đứa trẻ nhỏ dại gặp phải biến cố lớn. Cầu đạo ở Thanh Vân, bản lĩnh lộ ra. Trong lúc vấn đạo thì còn phải hỏi thiên địa lòng người. Phệ Hồn uống máu, chiến với Huyền Xà. Trong Bích Huyết Động, có được Thiên Thư. [+]Trung Quốc [+]2022 [+] CN Animation ,3D [+]T3 [/info]

  • Sv #1
  • Sv #2
  • Sv #3
  • Sv #4

  • [1|https://ssplay.net/v/911963840739594.html] [2|https://ssplay.net/v/273581405894623.html] [3|https://ssplay.net/v/804091106686327.html] [4|https://ssplay.net/v/835526244507895.html] [5|https://ssplay.net/v/636979289352893.html] [6|https://ssplay.net/v/783526586575640.html] [7|https://ssplay.net/v/886910955111185.html] [8|https://ssplay.net/v/968024981932507.html] [9|https://ssplay.net/v/783751175635390.html] [10|https://ssplay.net/v/400706634753280.html] [11|https://ssplay.net/v/508733581751584.html] [12|https://ssplay.net/v/432419652326239.html] [13|https://ssplay.net/v/851850538204113.html] [14|https://ssplay.net/v/273411609232425.html] [15|https://ssplay.net/v/376232818182971.html] [16|https://ssplay.net/v/622132444961203.html] [17|https://ssplay.net/v/526058028969499.html] [18|https://ssplay.net/v/555262760155730.html] [19|https://ssplay.net/v/714512989338901.html] [20|https://ssplay.net/v/607988004055288.html] [21|https://ssplay.net/v/305162523769669.html] [22|https://ssplay.net/v/495848863489097.html] [23|https://ssplay.net/v/713188270727793.html] [24|https://ssplay.net/v/372938119702868.html] [25|https://ssplay.net/v/216944637397924.html] [26-end|shortink.html?vid=KNdnIPnJO]
  • [01|https://ok.ru/videoembed/4724998933199][02|https://ok.ru/videoembed/4724999129807][03|https://ok.ru/videoembed/4724999260879][04|https://ok.ru/videoembed/4766197942991][05|https://ok.ru/videoembed/4766198074063][06|https://ok.ru/videoembed/4781820086991][07|https://ok.ru/videoembed/4856978803407][08|https://ok.ru/videoembed/4871843285711][09|https://ok.ru/videoembed/4871843482319][10|https://ok.ru/videoembed/4904748780239][11|https://ok.ru/videoembed/3787885841115][12|https://ok.ru/videoembed/5021737224911] [13|https://ok.ru/videoembed/4835885910670][14|https://ok.ru/videoembed/5021737749199][15|https://ok.ru/videoembed/5021737880271][16|https://ok.ru/videoembed/5063309724367][17|https://ok.ru/videoembed/5089940277967][18|https://ok.ru/videoembed/5152559467215][19|https://ok.ru/videoembed/5183690312399][20|https://ok.ru/videoembed/5211335232207][21|https://ok.ru/videoembed/5261959563983][22|https://ok.ru/videoembed/5288009337551][23|https://ok.ru/videoembed/5327132297935][24|https://ok.ru/videoembed/5360782936783] [25|https://ok.ru/videoembed/5384313440975][26-end|https://ok.ru/video/4377674451675]
  • [26|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30264_d986bf18/index.m3u8] [25|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30263_ff68b413/index.m3u8] [24|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30262_9b6395b5/index.m3u8] [23|https://kd.opstream3.com/20230101/28942_9931e6b1/index.m3u8] [22|https://kd.opstream3.com/20221225/28804_e87c2a0a/index.m3u8] [21|https://kd.opstream3.com/20221218/28586_93d72eaa/index.m3u8] [20|https://kd.opstream3.com/20221211/28297_e39f99a8/index.m3u8] [19|https://kd.opstream3.com/20221211/28296_7a87a296/index.m3u8] [18|https://kd.opstream3.com/20221211/28295_e365c699/index.m3u8] [17|https://hdbo.opstream5.com/20221109/25682_eca340ee/index.m3u8] [16|https://1080.opstream4.com/20221104/37201_04345c03/index.m3u8] [15|https://hd1080.opstream2.com/20221030/27835_01a35f04/index.m3u8] [14|https://hd1080.opstream2.com/20221022/27543_0534b4ce/index.m3u8] [13|https://hd1080.opstream2.com/20221016/27371_97c7bb44/index.m3u8] [12|https://kd.opstream3.com/20221008/23418_48abf252/index.m3u8] [11|https://hdbo.opstream5.com/20220928/22968_ef6e0f06/index.m3u8] [10|https://hdbo.opstream5.com/20220924/22637_30d3a3c3/index.m3u8] [9|https://hdbo.opstream5.com/20220924/22635_85ea3d08/index.m3u8] [8|https://kd.opstream3.com/20220910/21283_69816286/index.m3u8] [7|https://kd.opstream3.com/20220831/20938_c658cbdf/index.m3u8] [6|https://kd.opstream3.com/20220827/20710_57d872b3/index.m3u8] [5|https://kd.opstream3.com/20220827/20709_658409f0/index.m3u8] [4|https://kd.opstream3.com/20220827/20708_427072e0/index.m3u8] [3|https://kd.opstream3.com/20220827/20707_ecaca8a2/index.m3u8] [2|https://kd.opstream3.com/20220827/20706_35295137/index.m3u8] [1|https://kd.opstream3.com/20220827/20705_3df9a07a/index.m3u8]
  • [26|https://hd.hdbophim.com/share/69654c562132cec527c1ac7bf54e2791] [25|https://hd.hdbophim.com/share/2a58c8ee009158220b7b2c03e333db41] [24|https://hd.hdbophim.com/share/b10f57569fe466913232452fac15d629] [23|https://kd.hd-bophim.com/share/938abaff15ddc97965b156b23136c1c9] [22|https://kd.hd-bophim.com/share/942e78606ae2c894bc420163d6d27aa3] [21|https://kd.hd-bophim.com/share/da56d057fe13171851e819d9be266cf5] [20|https://kd.hd-bophim.com/share/6683eddca3f5476b8dee04ab18de8e5d] [19|https://kd.hd-bophim.com/share/863077711ff23e3a4cc4ddb915cc02f5] [18|https://kd.hd-bophim.com/share/f08f86e95c9d083c89f058285f9ff636] [17|https://hd.hdbophim.com/share/3d8338aae982b9c8be5f66ff9b91823e] [16|https://1080.hdphimonline.com/share/6427fdbd7541416f337f075cd52b402e] [15|https://hd.1080phim.com/share/f1fe81fa0a090bb5339e0bc688966e9b] [14|https://hd.1080phim.com/share/50e9ea9c1bc5e6067ab7c0d8fbdd5f21] [13|https://hd.1080phim.com/share/6f467e9654331d7ad85ed630906ac10b] [12|https://kd.hd-bophim.com/share/b772020afbb3fa0563cc11ba17a93fae] [11|https://hd.hdbophim.com/share/31f0b956cab7d9c07abd3155a56843f6] [10|https://hd.hdbophim.com/share/ec14fe5b3b9b9140e24d1e05046b3d85] [9|https://hd.hdbophim.com/share/c16117de1309f508633dae03c0804a0b] [8|https://kd.hd-bophim.com/share/9a14d4a84a5fc5ca78a95fa6836d9c52] [7|https://kd.hd-bophim.com/share/4d883854d72e0b60688786f83fce9e7d] [6|https://kd.hd-bophim.com/share/0773717ebcc38123d5c85e7c95045b8d] [5|https://kd.hd-bophim.com/share/9908f9fe263a529681a44d6e9c961c4d] [4|https://kd.hd-bophim.com/share/4d55de0511aaa18ae946d7527cdebbac] [3|https://kd.hd-bophim.com/share/205d8e3b4d428dd0a3bf62e1d9512403] [2|https://kd.hd-bophim.com/share/276d18b2db1978d562fa17920c57977f] [1|https://kd.hd-bophim.com/share/a34b94370b856a83f1af1fc45af2de5b]

Thông tin
📝 Nội Dung