Tinh Hà Chí Tôn Phần 2 - Xinghe Zhizun 2 (2022) -

[stt/157/?? HD] [info] [+]Tinh Hà Chí Tôn Phần 2 - Xinghe Zhizun 2 (2022) [+]Tinh Hà Chí Tôn Phần 2 - Xinghe Zhizun 2 (2022) [+]Tinh Hà Chí Tôn Phần 2 - Xinghe Zhizun 2 (2022) [+]Main Tinh Hà đang tìm kiếm người cha của mình và các thành viên cao cấp của Tinh Thần Tông đang bị giam cầm, dẫn dắt một vài đệ tử, vượt qua mười hai cảnh giới sao, và đánh bại mười hai ngôi sao linh hồn dưới quyền Chúa tể của Vạn Giới. Thành công giải cứu cha mình và tất cả những người thuộc Tinh Thần Tông. Phần 1 (2021) : Tập 01 => 45 (45 Tập) Phần 2 (2022) : Tập 46 => ...( ... Tập) [+]Trung Quốc [+]2022 [+] CN Animation ,3D [+]T4 ,CN [/info]

  • Sv #1
  • Sv #2
  • Sv #3
  • Sv #4

  • [102|https://short.ink/cEs6kR6CW][103|https://short.ink/L4w8FXOZx][104|https://short.ink/BGNGcOy9V] [105|https://short.ink/ZpWbsu__j][106|https://short.ink/UIDmdtzkT][107|https://short.ink/FUdOmp9sx] [108|https://short.ink/9BMRWu6R9][109|https://short.ink/4CLBuq11HG][110|https://short.ink/m7gevGUSE] [111|https://short.ink/RMfpsIfyUS][112|https://short.ink/Rre_xPOkh][113|https://short.ink/zbpKilL2tL] [114|https://short.ink/m19VE7knR][115|https://short.ink/yYyHz91HD][116|https://short.ink/3hIGJpmir] [117|https://short.ink/fJt6tH_IB][118|https://short.ink/norvI-v3A][119|https://short.ink/hpgwc2RIk] [120|https://short.ink/6ReXbHLt-][121|https://short.ink/6FzmEPkG9][122|https://short.ink/Jzp-SK_as] [123|https://short.ink/ZoSfEYKPF-][124|https://short.ink/dVFmTMrSZ][125|https://short.ink/hOj9G3RHG] [126|https://short.ink/F4FXsmL47][127|https://short.ink/ZPdtsFedt][128|https://short.ink/QNLYu2KRG] [129|https://short.ink/6q7xoTrb8][130|https://short.ink/stzIAYaVT][131|https://short.ink/s0rXZijjv] [132|https://short.ink/vBFEryFLU][133|https://short.ink/XKxjq8N-h][134|https://short.ink/sT1EoEI-n] [135|https://short.ink/9yIrnTy_6][136|https://short.ink/ItbV3cQ0d] [137|https://short.ink/lTlsSQ239][138|https://short.ink/ZGPAhOcAk][139|https://short.ink/rVuvyAPZxi][140|https://short.ink/NUerUZ9oD] [141|https://short.ink/lG-CFX3y6][142|https://short.ink/x8UWfp6AH][143|https://short.ink/SFFMLomka][144|https://short.ink/ymjEhDV3k] [145|https://short.ink/cxRVl5Wou][146|https://short.ink/mbzI31Ic5][147|https://short.ink/4BPF-Axo1][148|https://short.ink/g7jkihrGm] [149|https://short.ink/qteKKrY9K][150|https://short.ink/0F-I32pwY][151|https://short.ink/rhpOb-DcR][152|https://short.ink/HZ6XzfSoO] [153|https://short.ink/NzIQ0hIsZ][154|https://short.ink/5oyKtMani][155|https://short.ink/YqNrXVmNw][156|https://short.ink/2lcoFXnru] [157|https://short.ink/kXBC_f5po] [ 101 | https://short.ink/TLTOyqbEQ ] [ 100 | https://short.ink/BP0vWD9ob ] [ 99 | https://short.ink/KO1c_UKok ] [ 98 | https://short.ink/eKmRNGQTq ] [ 97 | https://short.ink/Mz1rqVy33 ] [ 96 | https://short.ink/MYjvvFT9mS] [ 95 | https://short.ink/IoFghC0tm ] [ 94 | https://short.ink/8vkIHYHEL ] [ 93 | https://short.ink/ROhgM8SAl ] [ 92 | https://short.ink/nHMI-J7-m ] [ 91 | https://short.ink/v9Pta0tsi ] [ 90 | https://short.ink/PQsAgkyOi ] [ 89 | https://short.ink/ZHD_Rfl6f ] [ 88 | https://short.ink/JS3-boFBw ] [ 87 | https://short.ink/ZL_TNn8DN ] [ 86 | https://short.ink/6iuTFDOpJ ] [ 85 | https://short.ink/K-vIlkpMY ] [ 84 | https://short.ink/MROj9ZaB0 ] [ 83 | https://short.ink/7kjv_76RY ] [ 82 | https://short.ink/vvZxejx5_a] [ 81 | https://short.ink/XskNMBdfd ] [ 80 | https://short.ink/75lBeoqZc ] [ 79 | https://short.ink/ItlBLzLED ] [ 78 | https://short.ink/OpKDI964d ] [ 77 | https://short.ink/7pIQO4ypc ] [ 76 | https://short.ink/F3dvrX_w0 ] [ 75 | https://short.ink/JyM7F3yAA ] [ 74 | https://short.ink/QetMuOqkv ] [ 73 | https://short.ink/ANyS_30En ] [ 72 | https://short.ink/qc0b8Q325 ] [ 71 | https://short.ink/0FWBpcKfN ] [ 70 | https://short.ink/l6fCJuDd8 ] [ 69 | https://short.ink/6EBW9V2wZ ] [ 68 | https://short.ink/AEgfaQ2qb ] [ 67 | https://short.ink/fjteKGQRl ] [ 66 | https://short.ink/3d18na0x6 ] [ 65 | https://short.ink/xneCI0mvc ] [ 64 | https://short.ink/frO6KDhF2 ] [ 63 | https://short.ink/LO2ALwHqv5] [ 62 | https://short.ink/7B4yw9SZt ] [ 61 | https://short.ink/N39mhr1EK ] [ 60 | https://short.ink/dp6AAscew ] [ 59 | https://short.ink/26zo6dmBr ] [ 58 | https://short.ink/EQse8T1xS ] [ 57 | https://short.ink/FPnplu2Du ] [ 56 | https://short.ink/CAz1jnzm4 ] [ 55 | https://short.ink/JpfPfc5sj ] [ 54 | https://short.ink/TlVnWeXh5 ] [ 53 | https://short.ink/PQqdM233Q ] [ 52 | https://short.ink/TDyRTLsva ] [ 51 | https://short.ink/E8gCfsUJjH] [ 50 | https://short.ink/4tkz_arne ] [ 49 | https://short.ink/nU3rxyN3g ] [ 48 | https://short.ink/MS1-O6qUw ] [ 47 | https://short.ink/UoRwUI2EX ] [ 46 | https://short.ink/XotIIGkIw ] [ 45 | https://short.ink/EjHxaBlmu ] [ 44 | https://short.ink/qadCm0oap ] [ 43 | https://short.ink/FC4G1hK_W ] [ 42 | https://short.ink/XkrrOqZfA ] [ 41 | https://short.ink/JSnxAzzKH ] [ 40 | https://short.ink/k0sMMGvI1 ] [ 39 | https://short.ink/CRnbh9jbea] [ 38 | https://short.ink/IFS6wj77D ] [ 37 | https://short.ink/wEDRDN-js ] [ 36 | https://short.ink/7e7hXO3NY ] [ 35 | https://short.ink/6Gx4uoQD9 ] [ 34 | https://short.ink/p3r9J6L8- ] [ 33 | https://short.ink/mZj00er4P ] [ 32 | https://short.ink/45DhlSK5q ] [ 31 | https://short.ink/XxOoahEv- ] [ 30 | https://short.ink/T4f0bWL6L ] [ 29 | https://short.ink/xqkGjTVmZ ] [ 28 | https://short.ink/WbYAPxDvJ ] [ 27 | https://short.ink/UXg14UKBr ] [ 26 | https://short.ink/TbbYybNcH ] [ 25 | https://short.ink/iLV4qIh3s ] [ 24 | https://short.ink/gBBfP_Bhn ] [ 23 | https://short.ink/47biL85zU ] [ 22 | https://short.ink/jaGN2cuph ] [ 21 | https://short.ink/J4nCkw42v ] [ 20 | https://short.ink/ClQNXAlrwF] [ 19 | https://short.ink/nunNMRREG ] [ 18 | https://short.ink/s3jQQMLs5K] [ 17 | https://short.ink/rBvdvMfAx ] [ 16 | https://short.ink/tbSpYo1JD ] [ 15 | https://short.ink/1X470S2pD ] [ 14 | https://short.ink/wXLiqsDIp ] [ 13 | https://short.ink/_2ZxjtAUy ] [ 12 | https://short.ink/paFEN2IiI ] [ 11 | https://short.ink/3HIU4nqdV ] [ 10 | https://short.ink/wmvotMLnB ] [ 9 | https://short.ink/IrjEOMbUG ] [ 8 | https://short.ink/ekG6ceLd2 ] [ 7 | https://short.ink/jLEUK8TKU ] [ 6 | https://short.ink/BbLtG7o46 ] [ 5 | https://short.ink/vPPyM2lYp ] [ 4 | https://short.ink/rksP8xKYb ] [ 3 | https://short.ink/VKRmM1maj ] [ 2 | https://short.ink/vDH8_w8kj ] [ 1 | https://short.ink/i7iLTkFli ]
  • [126|https://ssplay.net/v/142863523215055.html] [125|https://ssplay.net/v/328544302119149.html] [124|https://ssplay.net/v/453141048136684.html] [123|https://ssplay.net/v/474662464112043.html] [122|https://ssplay.net/v/534467721978823.html] [121|https://ssplay.net/v/589720713595549.html] [120|https://ssplay.net/v/958809842665990.html] [119|https://ssplay.net/v/511378962546586.html] [118|https://ssplay.net/v/708852102773057.html] [117|https://ssplay.net/v/317482363018724.html] [116|https://ssplay.net/v/342387755711873.html] [115|https://ssplay.net/v/264853518042299.html] [114|https://ssplay.net/v/844093297090795.html] [113|https://ssplay.net/v/830363150272104.html] [112|https://ssplay.net/v/671522075103388.html] [111|https://ssplay.net/v/715099400944179.html] [110|https://ssplay.net/v/242273459417952.html] [109|https://vnupload.net/v/214616374837027.html] [107|https://ssplay.net/embed.php?link=e8ec691b46970a833b3337c8bff38714] [106|https://ssplay.net/embed.php?link=47f74912501f9540a68ee07df1ab4841] [105|https://ssplay.net/embed.php?link=766174729eb4d18f95b53317a6ff27e9] [104|https://ssplay.net/embed.php?link=7e5cae6a2b7a18b2b17a371bc2b29cb8] [103|https://ssplay.net/embed.php?link=d8f08e40a7ff5cd731a018379136af7a] [102|https://ssplay.net/embed.php?link=9d2c0cc352f4e469e02b02c1c3735e98] [101|https://ssplay.net/embed.php?link=5afde92ce6485cf3d5014e30065b83a1] [100|https://ssplay.net/embed.php?link=f8937a01aef428310b5648c64fc2e427] [99|https://ssplay.net/embed.php?link=e8de45e511d1b2eb6b7b395331c5d5fe] [98|https://ssplay.net/embed.php?link=265a089ea47236bdadb287acd2f26a4e] [97|https://ssplay.net/embed.php?link=78d6c52c47e3308666ecd88637f77641] [96|https://ssplay.net/embed.php?link=7202bd6eba0f1f14cba0b8e38d1dac8f] [95|https://ssplay.net/embed.php?link=002f0d2e1ce6c156a6807eaba6be2a8c] [94|https://ssplay.net/embed.php?link=b2d7f37ef6c35c3a8f4d093cb40dc27d] [93|https://ssplay.net/v/763266293538941.html] [92|https://ssplay.net/v/414237769941488.html] [91|https://ssplay.net/v/700518106420834.html] [90|https://ssplay.net/v/411523684031433.html] [89|https://ssplay.net/v/703899654663271.html] [88|https://ssplay.net/v/323810199068652.html] [87|https://ssplay.net/v/952196470979187.html] [86|https://ssplay.net/v/171125984440247.html] [85|https://ssplay.net/v/305157190395726.html] [84|https://ssplay.net/v/673663673301537.html] [83|https://ssplay.net/v/616252565135558.html] [82|https://ssplay.net/v/623855597443050.html] [81|https://ssplay.net/v/122981701874070.html] [80|https://ssplay.net/v/128787470774518.html] [79|https://ssplay.net/v/832486925853623.html] [78|https://ssplay.net/v/346993468287918.html] [77|https://ssplay.net/v/572143485976590.html] [76|https://ssplay.net/v/876611278288894.html] [75|https://ssplay.net/v/478320931808816.html] [74|https://ssplay.net/v/604167359156741.html] [73|https://ssplay.net/v/809859806464778.html] [72|https://ssplay.net/v/946216787315077.html] [71|https://ssplay.net/v/719606443411774.html] [70|https://ssplay.net/v/380736841923660.html] [69|https://ssplay.net/v/998693365189764.html] [68|https://ssplay.net/v/675126226411925.html] [67|https://ssplay.net/v/356074663499991.html] [66|https://ssplay.net/v/374029381821552.html] [65|https://ssplay.net/v/377183928671810.html] [64|https://ssplay.net/v/526329463968674.html] [63|https://ssplay.net/v/599833598981300.html] [62|https://vnupload.net/v/257396994365586.html] [61|https://vnupload.net/v/745239309552643.html] [60|https://ssplay.net/v/833611067798402.html] [59|https://ssplay.net/v/799489963799715.html] [58|https://ssplay.net/v/893931982003980.html] [57|https://ssplay.net/v/920354501654704.html] [56|https://ssplay.net/v/239027174396647.html] [55|https://ssplay.net/v/402639743768506.html] [54|https://ssplay.net/v/807439780069722.html] [53|https://ssplay.net/v/879793348825640.html] [52|https://ssplay.net/v/283692919959624.html] [51|https://ssplay.net/v/854690090235736.html] [50|https://ssplay.net/v/258089126398165.html] [49|https://ssplay.net/v/611668647163444.html] [48|https://ssplay.net/v/420722778058714.html] [47|https://ssplay.net/v/381417251295513.html] [46|https://ssplay.net/v/182363588362932.html] [45|https://ssplay.net/v/753003821190860.html] [44|https://ssplay.net/v/685140678452120.html] [43|https://ssplay.net/v/770691607561376.html] [42|https://ssplay.net/v/967827754716078.html] [41|https://ssplay.net/v/843529967798127.html] [40|https://ssplay.net/v/558629356738593.html] [39|https://ssplay.net/v/362585657586653.html] [38|https://ssplay.net/v/592166552941004.html] [37|https://ssplay.net/v/195955283525917.html] [36|https://ssplay.net/v/338269372781117.html] [35|https://ssplay.net/v/451958592981100.html] [34|https://ssplay.net/v/559039972722530.html] [33|https://ssplay.net/v/680818950964344.html] [32|https://ssplay.net/v/203756127092573.html] [31|https://ssplay.net/v/260174991356001.html] [30|https://ssplay.net/v/784149520927005.html] [29|https://ssplay.net/v/774711771143807.html] [28|https://ssplay.net/v/828134830213255.html] [27|https://ssplay.net/v/321110871930917.html] [26|https://ssplay.net/v/531301973594559.html] [25|https://ssplay.net/v/850568887260225.html] [24|https://ssplay.net/v/544188606656259.html] [23|https://ssplay.net/v/944889319439729.html] [22|https://ssplay.net/v/316109149820274.html] [21|https://ssplay.net/v/449763630827267.html] [20|https://ssplay.net/v/675042771216895.html] [19|https://ssplay.net/v/845490393125348.html] [18|https://ssplay.net/v/239422571327951.html] [17|https://ssplay.net/v/152640081528160.html] [16|https://ssplay.net/v/361629612329933.html] [15|https://ssplay.net/v/843468655728631.html] [14|https://ssplay.net/v/822376198652717.html] [13|https://ssplay.net/v/471956703811883.html] [12|https://ssplay.net/v/454010871135526.html] [11|https://ssplay.net/v/441271596898635.html] [10|https://ssplay.net/v/559707125027974.html] [9|https://ssplay.net/v/332351163857512.html] [8|https://ssplay.net/v/361942390186919.html] [7|https://ssplay.net/v/206771956135829.html] [6|https://ssplay.net/v/192222206128968.html] [5|https://ssplay.net/v/668034742275873.html] [4|https://ssplay.net/v/166815761062833.html] [3|https://ssplay.net/v/124164532870054.html] [2|https://ssplay.net/v/605266502747933.html] [1|https://ssplay.net/v/616395372483465.html]
  • [ 101 | https://ssplay.net/v/970841174738274.html ] [ 100 | https://ssplay.net/v/664881979011827.html ] [ 99 | https://ssplay.net/v/517722316500213.html ] [ 98 | https://ssplay.net/v/407678999006748.html ] [ 97 | https://ssplay.net/v/523601562612586.html ] [ 96 | https://ssplay.net/v/645073242071602.html ] [ 95 | https://ssplay.net/v/712592889865239.html ] [ 94 | https://ssplay.net/v/869942589766449.html ] [ 93 | https://ssplay.net/v/879348569860061.html ] [ 92 | https://ssplay.net/v/299324185070064.html ] [ 91 | https://ssplay.net/v/867920251770152.html ] [ 90 | https://ssplay.net/v/297950473510556.html ] [ 89 | https://ssplay.net/v/976989514297909.html ] [ 88 | https://ssplay.net/v/223976558281315.html ] [ 87 | https://ssplay.net/v/377245282547341.html ] [ 86 | https://ssplay.net/v/655925115777386.html ] [ 85 | https://ssplay.net/v/862436689850356.html ] [ 84 | https://ssplay.net/v/630627357297473.html ] [ 83 | https://ssplay.net/v/669392823759052.html ] [ 82 | https://ssplay.net/v/784159192194541.html ] [ 81 | https://ssplay.net/v/268983777612447.html ] [ 80 | https://ssplay.net/v/798525771747032.html ] [ 79 | https://ssplay.net/v/836507264110777.html ] [ 78 | https://ssplay.net/v/346993468287918.html ] [ 77 | https://ssplay.net/v/572143485976590.html ] [ 76 | https://ssplay.net/v/846354293326536.html ] [ 75 | https://ssplay.net/v/478320931808816.html ] [ 74 | https://ssplay.net/v/959213639712996.html ] [ 73 | https://ssplay.net/v/996832357098658.html ] [ 72 | https://ssplay.net/v/778447623468107.html ] [ 71 | https://ssplay.net/v/120763087438212.html ] [ 70 | https://ssplay.net/v/707669569800297.html ] [ 69 | https://ssplay.net/v/822891871134440.html ] [ 68 | https://ssplay.net/v/632060778637727.html ] [ 67 | https://ssplay.net/v/260085148115952.html ] [ 66 | https://ssplay.net/v/422633852395746.html ] [ 65 | https://ssplay.net/v/234745473497443.html ] [ 64 | https://ssplay.net/v/733183814833561.html ] [ 63 | https://ssplay.net/v/305940212888850.html ] [ 62 | https://ssplay.net/v/392321151991685.html ] [ 61 | https://ssplay.net/v/233513087448146.html ] [ 60 | https://ssplay.net/v/732733903659714.html ] [ 59 | https://ssplay.net/v/799489963799715.html ] [ 58 | https://ssplay.net/v/893931982003980.html ] [ 57 | https://ssplay.net/v/920354501654704.html ] [ 56 | https://ssplay.net/v/438621984173854.html ] [ 55 | https://ssplay.net/v/402639743768506.html ] [ 54 | https://ssplay.net/v/807439780069722.html ] [ 53 | https://ssplay.net/v/879793348825640.html ] [ 52 | https://ssplay.net/v/838309655172957.html ] [ 51 | https://ssplay.net/v/333428266561693.html ] [ 50 | https://ssplay.net/v/258089126398165.html ] [ 49 | https://ssplay.net/v/611668647163444.html ] [ 48 | https://ssplay.net/v/420722778058714.html ] [ 47 | https://ssplay.net/v/381417251295513.html ] [ 46 | https://ssplay.net/v/182363588362932.html ] [ 45 | https://ssplay.net/v/753003821190860.html ] [ 44 | https://ssplay.net/v/685140678452120.html ] [ 43 | https://ssplay.net/v/770691607561376.html ] [ 42 | https://ssplay.net/v/967827754716078.html ] [ 41 | https://ssplay.net/v/843529967798127.html ] [ 40 | https://ssplay.net/v/558629356738593.html ] [ 39 | https://ssplay.net/v/362585657586653.html ] [ 38 | https://ssplay.net/v/592166552941004.html ] [ 37 | https://ssplay.net/v/195955283525917.html ] [ 36 | https://ssplay.net/v/338269372781117.html ] [ 35 | https://ssplay.net/v/451958592981100.html ] [ 34 | https://ssplay.net/v/559039972722530.html ] [ 33 | https://ssplay.net/v/680818950964344.html ] [ 32 | https://ssplay.net/v/203756127092573.html ] [ 31 | https://ssplay.net/v/260174991356001.html ] [ 30 | https://ssplay.net/v/784149520927005.html ] [ 29 | https://ssplay.net/v/774711771143807.html ] [ 28 | https://ssplay.net/v/828134830213255.html ] [ 27 | https://ssplay.net/v/321110871930917.html ] [ 26 | https://ssplay.net/v/531301973594559.html ] [ 25 | https://ssplay.net/v/850568887260225.html ] [ 24 | https://ssplay.net/v/544188606656259.html ] [ 23 | https://ssplay.net/v/944889319439729.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/316109149820274.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/449763630827267.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/675042771216895.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/845490393125348.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/239422571327951.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/152640081528160.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/361629612329933.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/843468655728631.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/822376198652717.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/471956703811883.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/454010871135526.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/441271596898635.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/559707125027974.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/332351163857512.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/361942390186919.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/206771956135829.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/192222206128968.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/668034742275873.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/166815761062833.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/124164532870054.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/605266502747933.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/616395372483465.html ]

Thông tin
📝 Nội Dung